προστασία απορρήτου
Αρχική σελίδα - προστασία απορρήτου

In ASA siamo convinti che ogni rapporto fra noi e la clientela debba diventare un'esperienza straordinaria e che duri nel tempo.
Perché ciò possa avvenire, è fondamentale ottenerne la fiducia.

Per molteplici ragioni, su questo sito o in altre occasioni e con diverse modalità di comunicazione, potremmo chiederle i suoi dati personali. In tal caso le apparirà o le verrà consegnata o fatta pervenire la seguente dichiarazione comportamentale. Per noi è realmente importante che Lei comprenda come acquisiamo ed utilizziamo tali dati.

 • [Finalità] (1) I dati personali da Lei volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:

  (i)  finalità correlate e strumentali all'esecuzione del rapporto: la gestione del sistema informatico, delle spedizioni, delle assistenze, dei reclami, la gestione di adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, il controllo dei pagamenti, la gestione della tracciabilità dei dispoditivi medici, di servizi e attività offerti dall'azienda, delle attività di formazione, delle richieste di informazioni tecnico-scientifiche;

  (ii)  invio di comunicazioni aziendali e attività di marketing; indagini di mercato, statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione del Cliente sulla qualità dei prodotti e sull'attività svolta da ASA o da terzi, eseguita direttamente o attraverso l'opera di società specializzate.

 • [Incaricati] I dati personali potranno essere comunicati da ASA per tutte le finalità indicate al precedente punto 1 ai propri dipendenti e collaboratori secondo specifiche classi di incarico al trattamento e ad altre società di El.En. group spa o a terzi soggetti anch'essi incaricati del rapporto con i quali ASA o altre società del Gruppo abbiano stipulato accordi funzionali all'esecuzione del rapporto, in particolare società di spedizioni e trasporti, nostra rete di agenti e dei distributori, professionisti e consulenti, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, di marketing diretto, gestori di attività internet dei quali è disponibile una lista dettagliata su sua espressa richiesta.
 • [Modalità] I suoi dati personali potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui al precedente punto (1), mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche nel rispetto di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza, nonché attraverso telefax, telefono, posta elettronica, SMS ed altri sistemi informatici e/o automatizzati, di comunicazione. L'appartenenza di ASA a El.En. group spa comporta altresì che i dati personali, nel rispetto delle modalità quivi indicate, possano essere detenuti su supporti informatici presso altre società del Gruppo.
 • I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero in conformità e nei limiti di cui agli articoli 37, 42-45 del D.Lgs. 196/2003.
 • [Diritti] Lei ha il diritto, secondo l'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 di conoscere, in ogni momento quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; nonché ancora, il diritto di opporsi al trattamento finalizzato ad invio di materiale pubblicitario, a vendita diretta o a ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo (per il testo completo www.garanteprivacy.it).
 • [Conseguenze] L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia il mancato conferimento anche parziale dei dati personali richiesti specificatamente nella compilazione dei moduli ed ai fini di cui al recedente punto (1) lett. (i) della presente informativa, determinerà l'impossibilità per ASA di procedere all'esecuzione del rapporto.
 • [Identificazione Titolare] Titolare del trattamento è ASA srl, con sede in via Alessandro Volta 9, 36057 Arcugnano (VI) Italia. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore. Per ogni comunicazione e/o richiesta in relazione al trattamento dei Suoi dati personali e all'elenco aggiornato dei responsabili La preghiamo di comunicarlo via posta elettronica ad Questo indirizzo di e-mail è protetto dai bots spam , serve che Javascript sia abilitato per poterlo vedere , o via FAX allo +39-0444289080, o scrivendo ad ASA srl, Via Volta 9 36057 Arcugnano (VI).

Con la presente, ASA ricorda che Lei:

•  [Presa d'atto dell'informativa] dichiara di aver preso conoscenza della stessa

•  [Consenso informato punto 1(i)] esprime il proprio consenso informato alla comunicazione dei dati personali ed al trattamento degli stessi per le finalità al punto (1) (i) o già previste dal garante

•  [Consenso espresso dall'interessato punto 1(ii)] con la compilazione o sottoscrizione del modulo cartaceo riportante finalità incluse al punto 1(ii) o cliccando il pulsante “Accetto” del modulo informatico Lei esprime il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali ed al trattamento degli stessi secondo tali finalità.

Il presente documento è soggetto a modifiche. Tutte le modifiche verranno pubblicate su questo sito Web: www.hilterapiapro.gr

La presente informativa è specifica per le attività di ASA in Italia ed è applicabile alle informazioni inviate dagli utenti online e tramite altri canali.

Per qualsiasi domanda, ci contatti al numero +39-0444289200 o via posta elettronica ad Questo indirizzo di e-mail è protetto dai bots spam , serve che Javascript sia abilitato per poterlo vedere , o via FAX allo +39-0444289080, o scrivendo ad

ASA srl,
Via Volta 9
36057 Arcugnano (VI)
 
Società iscritta presso il Registro Imprese di Vicenza - iscrizione n° 00860620244
Iscrizione R.E.A. : Numero repertorio Economico Amministrativo  VI  173111
Capitale Sociale: ?  46.800,00 (deliberato, sottoscritto ed interamente  versato) 
[ Πίσω ]

Οπτική ταυτότητα

Οπτική ταυτότητα

Επικοινωνιακή δράση

Επικοινωνιακή δράση

Hilterapia.gr

Hilterapia.gr

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Συντήρηση

Συντήρηση

 

Εστιάζοντας σε

Εστιάζοντας σε
Διεθνές Συνέδριο Hilterapia Αθήνα,10 Οκτωβρίου 2009 .

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HELTERAPIA® ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Συνέχεια...

Flash player not installed or Javascript disables.